نگاهی به آیه تطهیر
آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

مقدمه
بخش یکم: اهل بیت چه کسانی هستند؟
بخش دوم: آیه تطهیر و نادرستی دو دیدگاه دیگر
بخش سوم: آیه تطهیر و عصمت اهل بیت
بخش چهارم: معنای آیه تطهیر و تناقض گویی علمای اهل سنت