جانشین پیامبر کیست؟
آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

مقدمه
بخش یکم: امامت و خلافت چیست؟
بخش دوم: جانشین پیامبر خدا کیست؟
بخش سوم: ویژگی های امام و خلیفه از دیدگاه اهل سنت
کتاب نامه