نقش شورا در امامت
آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

مقدمه
بخش یکم: تعیین امام به دست خدای سبحان است
بخش دوم: بررسی امامت ابو بکر و عمر
بخش سوم: زمان طرح نظریه شورا
بخش چهارم: بررسی برخی از جزئیات طرح شورا
کتاب نامه