نگاهی به حدیث غدیر
آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

مقدمه
بخش یکم: نگاهی به متن حدیث غدیر
بخش دوم: کوشش هایی در اثبات حدیث غدیر
بخش سوم: تلاش هایی ناکارآمد برای بی اعتبار کردن حدیث غدیر